Warunki korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z portalu Eteen.pl, zwanego dalej serwisem:

1.Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także obowiązujące w dacie jego sporządzenia przepisy Unii Europejskiej, przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu, a także prawa, obowiązki  i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. 

2.Użytkownik zobowiązuje się, że podczas rejestracji i korzystania z serwisu będzie przestrzegał obowiązujących przepisów prawa.

3. W formularzu rejestracyjnym należy podać prawdziwe dane osobowe. Jeśli dane będą nieprawdziwe, konto może zostać w każdej chwili usunięte.

4. Warunkiem uczestnictwa w serwisie jest podanie prawdziwego i działającego adresu e-mail. Konta z podanymi fikcyjnymi adresami e-mail będą usuwane z programu.

5.Wprzypadku osób niepełnoletnich warunkiem uczestnictwa jest brak sprzeciwu rodziców lub opiekunów prawnych.

6. Z chwilą zarejestrowania Użytkownik oświadcza i zapewnia, że przeczytał i zaakceptował powyższy Regulamin i stanowi on tym samym integralną część umowy o świadczenie usług przez Serwis.

7.Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników (w tym zarówno subskrybentów jak i użytkowników niezarejestrowanych)również tych, którzy korzystają z serwisu poza terytorium Polski.

8.Użytkownik pod żadnym pozorem nie ma prawaudostępniać swojego hasła i loginu innym osobom lub korzystać z jednego konta wspólnie z innymi osobami.

9. Na uczestniku spoczywa wyłączna odpowiedzialność za wszelkie skutki czynności dokonanych po zalogowaniu się na jego konto, nawet jeśli czynności te zostały dokonane przez osoby nieuprawnione.

10. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne i w każdej chwili można je zmienić, po zalogowaniu się do serwisu.

11. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programie, co jest równoznaczne z usunięciem wszelkich jego danych z naszego programu. Administrator serwisu nie ma obowiązku usuwania kont użytkownikom, którzy chcą zrezygnować z uczestnictwa w programie. Każdy użytkownik, który chce skasować swoje konto, powinien zrobić to sam.

12. Używanie spamu przy reklamowaniu innych serwisów i stron (czyli np. wysyłanie wiadomości, umieszczanie swojego linku w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub zachęcanie do zapisu przy wykorzystaniu komunikatorów) jest surowo zabronione.

13. Administracja ma prawo zawiesić konto użytkownika używającego spamu do reklamowania innych serwisów i stron.

14. Użytkownik zapewnia, że nie będzie umieszczał w serwisie zdjęć, tekstów, oprogramowania bądź też innych materiałów chronionych prawem autorskim lub objętych inną ochroną prawną, chyba że posiada prawa autorskie do nich lub zgodę na ich rozpowszechnianie.

15. Zabronione jest umieszczanie zdjęć nie przedstawiających twojej osoby, zdjęć ściągniętych z internetu itp. oraz szczególnie zabronione jest umieszczanie zdjęć zawierających dane kontaktowe lub reklamy innego portalu. Takie zachowanie traktowane będzie jako szczególna forma oszustwa. 

16. W przypadku umieszczania pornografii/mocnej erotyki na portalu, przyjmujesz do wiadomości, że serwis powiadomi odpowiednie organy o zmuszaniu do oglądania pornografii zgodnie z Art.202 1 KK.

17. Niedopuszczalne i zakazane jest publikowanie materiałów naruszających obowiązujące prawo - nielicencjonowanego oprogramowania w tym w szczególnościoprogramowania, które pomaga w albo promuje phreaking, hakowanie, IP parodystycznych, materiałów promujących dyskryminację albo animozję względem jakiejś osoby. 

 18. Serwis zastrzega sobie prawo nie odpisywania i nie udzielania informacji/pomocy osobą zachowującym się w sposób wulgarny. Zachowanie takie może prowadzić do zablokowania a w dalszej kolejności usunięcia konta na portalu. 

19. Serwis zastrzega sobie prawo przeglądania i usuwania treści, zdjęć, profili subskrybentów nieprzestrzegających powyższych zasad , bądź naruszających porządek prawny, naruszające prawa osób trzecich, bądź mogące stwarzaćzagrożenie dla pozostałych subskrybentów i niezarejestrowanych członków. Administrator serwisu może usunąć wszelkie dane opublikowane przez użytkownika serwisu bez podania przyczyny.

20. Serwis nie rozstrzyga sporów pomiędzy poszczególnymi członkami i subskrybentami. Wszelkie nieporozumienia między sobą użytkownicy rozwiązują samodzielnie. 

21. Użytkownik korzystając z serwisu wyraża zgodę na stosowanie przez serwis plików cookie.

22. Serwis zastrzega sobie nieograniczone prawo do dowolnego rozporządzania treściami publikowanymi przez użytkowników serwisu.

23. Poprzez umieszczenie materiału w serwisie użytkownik potwierdza, iż przysługują mu zarówno osobiste, jak i majątkowe prawa autorskie do umieszczanego materiału. Jeżeli materiał będzie posiadać wady prawne, w związku z którymi osoba trzecia wystąpi z roszczeniami (w szczególności prawnoautorskimi) w stosunku do eteen.pl, lub innych podmiotów, które nabędą prawa do materiału od eteen.pl, użytkownik odpowiadać będzie względem eteen.pl za poniesioną przez niego szkodę.

Postanowienia końcowe 

Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczynyW razie pytań prosimy o kontakt z administracją pod adresem: admin (małpa) eteen.pl